Stowarzyszenie

Sygnatura sprawy:BB.VIII NS-REJ.KRS/5/1/8
Postanowienie

Dnia:02.04.2001


SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

w składzie:
RSR LIDIA SIKORA

po rozpoznaniu w dniu :02.04.2001 w BIELSKO-BIAŁA

na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

"STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI GMINY KOZY"

o wpis do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI, PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

POSTANAWIA

wpisać
do REJESTRU REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI, PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

pod numerem KRS: 0000005037


Dział 1 Rubryka 1
1. Forma prawna STOWARZYSZENIE LUB JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
3. FIRMA "STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI GMINY KOZY"


Dział 1 Rubryka 2 - Siedziba i adres
1. Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat BIELSKI, gmina KOZY, miejsc. KOZY
2. Adres ul.KRAKOWSKA, numer 55, lokal ------, kod poczt. 43-340, poczta KOZY


Dział 1 Rubryka 4 - Umowa lub statut
1.
1. Informacje o zawarciu umowy lub statutu 12.12.2000 R.


Dział 1 Rubryka 5
1. Czas na jaki został utworzony podmiot NIEOZNACZONY


Dział 1 Rubryka 7 - Osoby zakładające organizacje / fundatorzy
1.
1. Nazwiska NYCZ, -----
2. Imiona BOGUSŁAW, -----
3. PESEL 62122900639


2.
1. Nazwiska SZLOSEK, -----
2. Imiona LESZEK, ANTONI
3. PESEL 56070905675


3.
1. Nazwiska HOŁOWKA, -----
2. Imiona JAN, ------
3. PESEL 50081006718


4.
1. Nazwiska BEDNARCZYK, -----
2. Imiona ROMAN, -----
3. PESEL 41090302890


Dział 1 Rubryka 9 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organu STAROSTA POWIATOWY W BIELSKU-BIAŁEJ


Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji
1.
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
2. Sposób reprezentacji. 1. W IMIENIU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WYSTĘPUJE PREZES, WICE PREZES LUB INNY UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W TYM PREZESA.


1.1 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu
1. Nazwiska BANET, -----
2. Imiona CZESŁAW, STEFAN
3. PESEL 44090202658
4. Funkcja w organie reprezentującym PREZES


1.2 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu
1. Nazwiska HANDZLIK, -----
2. Imiona ADAM, JAN
3. PESEL 46112007830
4. Funkcja w organie reprezentującym ZASTĘPCA PREZESA


1.3 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu
1. Nazwiska HOŁOWKA, -----
2. Imiona JAN, -----
3. PESEL 50081006718
4. Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK


1.4 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu
1. Nazwiska BEDNARCZYK, -----
2. Imiona ROMAN, -----
3. PESEL 41090302890
4. Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK


1.5 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu
1. Nazwiska SZLOSEK, -----
2. Imiona LESZEK, ANTONI
3. PESEL 56070905675
4. Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZDział 2 Rubryka 2 - Organ nadzoru 1.
1. Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA


1.1 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu
1. Nazwiska HOŁOWKA, -----
2. Imiona BARTOSZ, MACIEJ
3. PESEL 79072808876


1.2 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu
1. Nazwiska ŁOPADCZAK, -----
2. Imiona ZBIGNIEW, FRANCISZEK
3. PESEL 59061202214


1.3 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu
1. Nazwiska BLACHURA, -----
2. Imiona MAREK, ADAM
3. PESEL 73120108011


1.4 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu
1. Nazwiska KUĆKA, -----
2. Imiona EDWARD, STANISŁAW
3. PESEL 50082113431


1.5 Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu
1. Nazwiska KIELASZEK, -----
2. Imiona TADEUSZ, FRANCISZEK
3. PESEL 48081404056


Dział 3 Rubryka 3 - Cel działania
1. Cel działania organizacji 1. ZRZESZANIE LUDZI DOBREJ WOLI, KTÓRZY PRAGNĄ AKTYWNIE DZIAŁAĆ NA RZECZ ROZWOJU GMINY KOZY.
2. TWORZENIE WARUNKÓW DLA JEJ ROZWOJU.
3. POMOC I ROZPOWSZECHNIANIE WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI PRAKTYCZNEJ INFORMACJI Z DZIEDZINY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
4. POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NURTUJĄCYCH INDYWIDUALNE OSOBY, RODZINY, PRODUCENTÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ CAŁE SPOŁECZEŃSTWO.
5. UŁATWIANIE PRZEPŁYWU INFORMACJI O NAJNOWSZYCH ZDOBYCZACH NAUKI I TECHNIKI NADAJĄCYCH SIĘ DO ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE.
6. PROPAGOWANIE WALORÓW NASZEJ GMINY.
7. SZERZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ.
8. PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
9. EDUKACJA TOLERANCJI I POSZANOWANIA ODRĘBNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ I KULTUROWEJ.Podpis zgodności


DALSZE DOKUMENTY

WNIOSEK SĄDOWY
ORZECZENIE SĄDU
WPIS REJESTRU