Stowarzyszenie

STATUT
Stowarzyszenia "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy"


Rozdział I - Postanownienia ogólne. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

Rozdział II - Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia.

Rozdział V

Rozdział VI - Mienie Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ I
Postanownienia ogólne.
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.
Niniejsze Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

§ 1

1. Stowarzyszenie "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy" zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Reczpospolitej Polskiej i zagranica z siedzibą w Kozach.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z póź. zmian.) oraz niniejszego Statutu.

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6
1. Stowarzyszenie może być członikiem krajowych i międzynarodowych organizacj o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.


ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.


§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju Gminy Kozy.
2. Tworzenie warunków dla Jej rozwoju.
3. Pomoc i rozpowszechnianie wsród społeczności praktycznej informacji z dziedziny przedsiębiorczości.
4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących indywidualne osoby, rodziny, producentów, przedsiębiorców oraz całe społeczeństwo.
5. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki i techniki nadających się do zastosowania w praktyce.
6. Propagowanie walorów naszej Gminy.
7. Szerzenie świadomości ekologicznej.
8. Propagowanie zdrowego trybu życia.
9. Edukacja tolerancji i poszanowania odrębności światopoglądowej i kulturowej.

§ 8
Sposoby realizacji celów:
1. Tworzenie i wdrażanie programów:
- Rozwoju poszczególnych dziedzin życia gospodarczego.
- Ochrony środowiska.
- Bezpieczeństwa.
- Turystyki, sportu i rekreacji.
2. Współpraca z uczelniami, instytucjami branżowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organami władzy państwowej i samorządowej.
3. Organizowanie zjazdów, odczytów, seminariów, spotkań dyskusyjnych.
4. Prowadzenie działalności publicznej, redagowanie i wydawanie pism, gazetek i ulotek.
5. Wydawanie oświadczeń w sprawach dotyczących Gminy.
6. Promowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla potrzeb społeczności gminnej.
7. Udział w imprezach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzykrajowych takich jak: targi, konferencje, szkolenia, publikacje, wydawnictwa, broszury, ulotki, plakaty itp.
8. Nawiązywanie współpracy z ludźmi gotowymi wspierać inicjatywy Stowarzyszena, niezależnie od ich preferencji politycznych, przestrzegających jednak normy etyczne i respektyjących obowiązujące prawo.
9. Angażowanie się członków w życie publiczne, gospodarcze i kulturalne.
10. Kreowanie podstaw patriotycznych oraz zasad moralnych i etycznych.
11. Integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień rozwoju Gminy.

§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych.
2) Członków wspierających.
3) Członków honorowych.

§ 12
Członkiem zwyczajnym
może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynnosci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statut i cele Stowarzyszenia, która uzyska pozytywną opinię co najmniej 2 członków zwyczajnych oraz wypełni pisemną deklarację zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która utożsamia się z jego działalnością. Członek wspierający będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:
1) Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
2) Uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków.
3) Zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem Władz Stowarzyszenia.
4) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
5) Korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 14
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji calów Stowarzyszenia.
2) Przestrzegania statutu, regulaminów i chwał władz Stowarzyszenia.
3) Regularnego opłacania składek, a w wypadku członka wspierającego spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członek wspierający ma wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Przyjęcie do Stowarzyszenia członka wspierającego następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia oraz brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 16
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym we wszystkich Władzach Statutowych Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań.
2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3) Skreślenia z listy członków, uchwałą Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 3 miesiące, pomimo pisemnego upomnienia.
4) Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
5) Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6) Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1,2,3 i 6 orzeka Zarząd, a w przypadku określonym w pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia wskazując prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni, od daty otrzymania stosownej uchwały lub orzeczenia.


ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia.


§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
4) Sąd Koleżeński.
2. W przypadku gdy liczba członków przekroczy 100 osób Walne Zgromadzenie Członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5-ciu członków. Przy przekroczeniu 200 osób jeden delegat na 10-ciu członków.

§ 19
1. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, o ile wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
3. Uchwały Władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą wiekszością głosów, przy obcności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uczwalić głosowanie tajne.

§ 20
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyborów.

Walne zebranie członków
§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest Najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
- Członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,
- Członkowie wspierający, honorowi - z głosem doradczym.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na piśmie conajmniej na 14 dni przed terminem Walneo Zaebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
- w pierwszym terminie - conajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
- w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się:
- jeden raz w roku, najpóźniej do końca 1 kwartału następnego roku i ma charakter sprawozdawczy.
- Sprawozdawcz0-wyborcze co 4 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek 1/3 ogółem członków zwyczajnych.

§ 23
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia i uchwalenie budżetu. Przygotowanie programu działania.
2. Wybór i odwoływanie Władz Stowarzyszenia, w tym prezesa Stowarzyszenia.
3. Uchwalenie Statutu i jego zmian.
4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres objęty sprawozdaniem.
5. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
6. Uchwalenie lub zatwierdzenie regulaminów Władz Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd
§ 25

1. Zarząd kieruje całkoształtem działalności Stowarzyszenia i odpowiada za realizację uchwał Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków, w tym:
- Prezesa.
- Wiceprezesa.
- Sekretarza.
- Skarbnika.
- 1 Członek Zarządu.
3. Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybierają ze swego grona członkowie zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
5. Posiedzenie Zarządu odbywającej w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w kwartale.

§ 26
1. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia występuje Prezes, Wiceprezes lub inny upoważniony członek Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie conajmniej dwóch członków zarządu - w tym Prezesa.

§ 27
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
3) Przyjmowanie i wykreślanie członków.
4) Sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
5) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
7) Przygotowywanie i uchwalenie regulaminów wewnętrznych.
8)Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
9) Zwołanie Walnego Zebrania Członków.
10) Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków projektów uchwał dotyczących planów działalności, budżetu i preliminarzy.

Komisja Rewizyjna
§ 28

1) Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie i składa się z 5 członków, którzy wybierają w swym grnoie przewodniczącego i sekretarza.
2) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia.
3) Komisja działa na podstawie regulaminu.
4) Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Ustalać przynajmniej raz do roku działalność Stowarzyszenia za pomyślnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z określonymi przepisami.
2. Wystąpienie do Zarządu z wnioskami pochodzącymi z kontroli i lustracji.
3. Składanie na walnym Zebraniu wniosków o udzieleniu lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
5. Wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Sąd Koleżeński
§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 31
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie conajmniej trzyosobowym, zespołowi orzekającemu przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, podstawą wydanego orzeczenia stanowi całokształt okoliczności ujawnianych przed Sądem Koleżeńskim.
3. Rozstrzygnięcie Sądu Koleżeńskiego jest w formie orzeczenia.

§ 32
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia związanych z naruszeniem postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.
2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, władzami Stowarzyszenia.
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 33
Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie 6 miesięcy od powzięcia świadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia postanowień Statutu, regulaminem bądź uchwały.

§ 34
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w pracach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 35
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy stronie odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

§ 36
Szczegółowy tryb:
- zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.


ROZDZIAŁ V

§ 37
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze.
2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji działalności statutowej.
3. Na fundusze składają się:
1) dochody uzyskiwane ze składek oraz świadczeń członków wspierających,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących wartość lub będących w gestii Stowarzyszenia,
3) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
4) korzyście z działalności publicznej,
5) wpływy z działalności statutowej.

§ 38
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu.

§ 39
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ VI
Mienie Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia.


§ 40
1. Uchwalanie w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności conajmniej połowy upoważnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków decyduje o przechowaniu majątku Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje Komisję likwidacyjną i określa tryb likwidacji.
4. Komisja likwidacyjna odpowiedzialna jest za tryb likwidacji zgodnie z określonymi przepisami i uchwałę Walnego Zebrania.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidacyjnego Stowarzyszenia.
6. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Stowarzyszenia przekazuje się w całości na cele określone uchwałą Walnego Zebrania.

Autentyczność statutuAutentyczność statutu Autentyczność statutu