Stowarzyszenie

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA

PROTOKÓŁ

z zebrania założycielskiego stowarzyszenia odbytego w dniu 12.12.2000r. w Kozach, ul.Krakowska
Obrady otworzył Pan Bogusław Nycz zapoznając obecnych z celem zebrania. Następnie ww. zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
Na przedwodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:
Bogusław Nycz, natomiast na protokolanta Leszek Szlosek.
W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano Pana Bogusław Nycz, który uzyskał 15 głosów.
Natomiast protokolantem wybrano Leszka Szloska, który otrzymał 15 głosów.
W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1) zapoznanie z projektem statutu,
2) dyskusja nad projektem statutu,
3) podjęcie uchwał o:
- założeniu stowarzyszenia i jego siedzibie,
- uchwaleniu statutu stowarzyszenia,
- wyborze Komitetu Założycielskiego i upoważnieniu jego do dokonania czynności rejestrowych i zorganizowania pierwszego walnego zebrania członków,
4) wolne głosy i wnioski.

Do ww. porządku obrad nie zgłoszono uwagi i wniosków.

Zaproponowany porząde obrad został przyjęty jednogłośnie.
Z projektem zapoznał się Pan Leszek Szlosek.
W toku dyskusji do przełożonego projektu statutu nie zgłoszono uwag i wniosków.
Przewodniczący zebrania zaproponował obecnym podjęcie następujących uchwał:

UCHWAŁA Nr 1


Zebrani w dniu 12.12.2000r. w Gminny Dom Kultury ul. Krakowska, postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmieć będzie: "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy" z siedzibą w Kozach, ul.Adres
Za uchwałą głosowało 15 osób uczestniczących w zebraniu - uchwałę podjęcto jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 2


Zebrani uchwalają statut stowarzyszenia "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy" z siedzibą w Kozach, ul.Adresw brzmieniu załącznika (Nr 2).
Za uchwałą głosowało 15 osób, tj. 100% uczestniczących w zebraniu.

UCHWAŁA Nr 3


Przewodniczący obrad zaproponował wybór czteroosobowego Komitetu Założycielskiego. Uchwała w tym przedmiocie została podjęta jednogłośnie.
Do Komitetu Założycielskiego zgłoszono - wg. kolejności następujące kandydatury:
1. Bogusław Nycz
2. Leszek Szlosek
3. Jan Hołowka
4. Roman Bednarczyk
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W wyniku głosowania jawnego, poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1.
Bogusław Nycz
15 głosów
2.
Leszek Szlosek
15 głosów
3.
Jan Hołowka
15 głosów
4.
Roman Bednarczyk
15 głosów

Wobec powyższego członkami Komitetu Założycielskiego - wg kolejności uzyskanych głosów - wybrani zostali:

Lp.
Nazwisko i Imię
Adres zamieszkania
Nr telefonu
1.
Bogusław Nycz
Kozy, ul. Wiosenna 21
8174-779
2.
Leszek Szlosek
Kozy, ul. Dolna 26
8175-975
3.
Jan Hołowka
Kozy, ul. Czereśniowa 2
8175-725
4.
Roman Bednarczyk
Kozy, ul. Przecznia 79
8174-337


UCHWAŁA Nr 2


Założyciele stowarzyszenia "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy"
z siedzibą w Kozach, ul. adres upoważniają członków Komitetu Założycielskiego w składzie:
1. Bogusław Nycz
2. Leszek Szlosek
3. Jan Hołowka
4. Roman Bednarczyk

do dokonania czynności rejestracyjnych w Sądzie Rejestrowym w Bielsku-Białej oraz ewentualnych zmian statutu wynikających z uwag "sądu rejestrowego" lub "organu nadzorującego". Ponadto po uprawomocnieniu się postanownienia Sądu o rejestracji stowarzyszenia, Komitet Założycielski zobowiązany zostaje do przygotowania i zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków w terminie do 20 dni i na zasadach określonych w statucie.
Uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
W wolnych głosach - nie zgłoszono uwag i wniosków.

Przewodniczący obrad kończąc zebranie przekazał obecnym życzenia pomyślnej realizacji założonych celów oraz poinformował obecnych, że nowo założone stowarzyszenie zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, może podjąć działalność po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu.


Na tym obrady zakończono.

ZAŁĄCZNIKI:
STATUT
LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA

PodpisPodpis